Werkwijze

Psychotherapie biedt je de kans stil te staan bij datgene waar je telkens tegenaan botst, wat er net zo moeilijk is…

Je krijgt de tijd en de ruimte om jouw verhaal te vertellen en hoe je jouw situatie ervaart. Samen gaan we dan op zoek hoe je met de moeilijkheden kan omgaan en wat daarin voor jou het juiste antwoord is.

In mijn therapie ben ik persoonsgericht, procesgericht en pragmatisch.

Persoonsgericht betekent in de eerste plaats dat de cliënt als persoon centraal staat. In de tweede plaats betekent het dat de cliënt zelf bepaalt wat hij of zij wel en niet in de therapie aan de orde wil stellen, wat hij of zij met de therapie wil bereiken, hoe ver hij of zij daarin wil gaan, enzovoort. 

Procesgericht wil zeggen dat de therapie een proces is dat erop gericht is het denken, voelen en handelen te (her)integreren. 

Pragmatisch houdt in dat de therapeut niet aan één manier van werken vastzit, maar meerdere benaderingswijzen kent.

De cliënt wordt uitgenodigd stil te staan bij en te ervaren wat er in hem of haar omgaat. De cliënt leert anders tegen zichzelf en andere mensen aan te kijken. Door het (h)erkennen van de lastige, maar ook de sterke kanten van zichzelf, en hier gebruik van te maken, kan een cliënt beter dan tevoren met moeilijke situaties in het leven omgaan. Bovendien is de cliënt in de gelegenheid om samen met de psycholoog na te denken over de vraag welke invulling hij of zij aan het verdere leven wil geven. De psycholoog ondersteunt en helpt de cliënt bij dit proces.

De aanmelding

Wanneer je een eerste afspraak wil maken, dan kan je telefonisch, via email of via het aanmeldingsformulier met mij contact opnemen.

Ik zal zo snel mogelijk terug contact met je opnemen om een afspraak voor je vast te leggen, maar ook om je nog eens belangrijke informatie te geven. Mocht je zelf vragen hebben dan kan je die ook alvast stellen.

Een eerste gesprek

Tijdens een eerste kennismakend en oriënterend gesprek (het zogenaamde intakegesprek) zal ik proberen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van je klachten, de manieren waarop je hiermee omgaat en de wijze waarop je leven hierdoor beïnvloed wordt. Jij op jouw beurt kunt tijdens dit gesprek ervaren of het ‘klikt’ tussen ons.

Samen bekijken we nadien wat de meest aangepaste vorm van hulpverlening voor jou kan zijn. Er wordt een behandelplan opgesteld waarin naast een diagnose en classificatie van de aanwezige problemen ook de persoonlijke doelen die jij wil bereiken, zijn vermeld.

Wanneer tijdens deze fase in samenspraak met jou geconcludeerd wordt dat een ander type zorg beter passend is dan word je natuurlijk deskundig doorverwezen (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), Centrum Algemeen Welzijn (CAW), collega psycholoog, psychiater). Jouw huisarts zal hier, mits jouw toestemming, altijd van op de hoogte worden gesteld.

Hulpverleningsaanbod

‘Elke persoon is verschillend en geen enkele probleemsituatie is ooit dezelfde. Daarom probeer ik steeds mijn aanbod zo goed mogelijk aan te sluiten bij jouw specifieke situatie en hulpvraag. We kunnen hierbij op verschillende wijzen te werk gaan:
  • psychologische begeleiding: informatie, advies, ondersteuning;
  • psychotherapie: individueel, partnerrelatie, gezinsverband;
  • medicamenteuze ondersteuning (via de huisarts);
  • of een combinatie van bovenstaande,…

Frequentie

Hoelang een begeleiding duurt en hoeveel gesprekken nodig zijn om je problemen de baas te kunnen, is moeilijk op voorhand te stellen. Bij de start van de begeleiding zal ik je zo goed mogelijk informeren over de te verwachten duur. In de loop van de therapie, tijdens de regelmatig ingelaste evaluatiemomenten, kan echter blijken dat het wenselijk is om langer door te gaan of om sneller af te ronden.

De duur van psychotherapie verschilt van persoon tot persoon en is onder meer afhankelijk van de aard van de problemen, van jouw wensen en mogelijkheden en van het therapeutisch proces. Meestal worden wekelijkse sessies gepland, maar in samenspraak kan dit soms ook meer of minder frequent. Gedurende de laatste periode van de begeleiding zijn de sessies meestal minder frequent.

Een sessie duurt ongeveer 50 minuten.

Wat kost een consultatie bij een psycholoog?​

Ik ben een geconventioneerde psycholoog en dat betekent dat voor bepaalde cliënten en prestaties er een terugbetalingsregeling is via de sociale zekerheid.
Je betaalt dan enkel het persoonlijk aandeel:
• 11 euro per sessie (of 4 euro als je een verhoogde tegemoetkoming hebt) voor individuele sessies;
• 2,50 euro per sessie voor groepssessies.

De terugbetaling is beperkt in aantal sessies. Daarbij wordt rekening gehouden met het soort psychologische zorg: eerstelijnszorg: 8 sessies/jaar en gespecialiseerde zorg: 20 sessies/jaar.

Buiten de conventie is het tarief voor een sessie (50 minuten) €80,00. Hier komen de meeste mutualiteiten voor een beperkt aandeel tussen. Een overzicht van tussenkomst door de verschillende mutualiteiten kan je vinden op deze link.

Betalen kan cash of via een bankapp/payconiq (QR-code).